Event blok 9 en 10 – 20 juli 2022

Woensdag 20 juli is in de binnentuin van blok 9 een kunstwerk officieel geopend. Het betreft een muurschildering op de achterkant van het winkelblok. Bij dit event wat ook het Wijk Actie Team aanwezig met informatie wat zij voor de buurt doen en kunnen betekenen. Ook Eigen Haard was met een aantal mensen aanwezig voor informatie en contact met haar bewoners. Stichting !WOON was er met informatie over energie besparen, de energiecoach en een VR game. Bewoners kunnen gratis van de diensten van een energiecoach gebruik maken. Aanmelden kan nog steeds via www.wooninfo.nl/energiecoach.

Natuurlijk waren er ook hapjes en schaafijs veel gezelligheid en een goede sfeer. Na de zomer worden bewoners nogmaals benaderd voor kleine energiebesparende maatregelen. Zodat we met een gerust hart de winter in kunnen.

Bijeenkomst buurtbudgetten 4

Bindelmeer College, 24 mei 2022

Gespreksleiding: Joyce Wildschut
Op de agenda:
-check in
-Penvoerderschap
-Flyer
-Planning
-Check out

Check in: Tijdens de Check in komt naar voren dat een groot gedeelte van de aanwezigen graag zou willen dat er minder vertragingen ontstaan in het proces. De vertragingen zouden ontstaan doordat een enkele bewoners steeds weer beginnen over de afwezigheid van sommige mensen wonend en/of werkend in de wijk. Hierbij wordt verteld dat net als de vorige keren, deze mensen wel zijn uitgenodigd maar steeds niet op de uitnodigen reageren en niet naar de bijeenkomsten toekomen. Ook wordt nogmaals benadrukt dat als zij dit willen zij natuurlijk altijd nog kunnen aansluiten maar dat deze huidige groep graag door wil gaan in de tussentijd.

Penvoerderschap: Er zijn diverse opties voor het de revue gepasseerd gedurende de afgelopen bijeenkomsten. Waaronder het zelf oprichten van een bewonersvereniging, global inclusion, FAES en de bussinesshub van Heesterveld. FAES geeft aan dat al vanaf het begin het niet de ambitie van de stichting is geweest om het penvoerderschap voor de buurtbudgetten op zich te nemen. Het IBO (Intern Buurt Overleg) heeft zich alleen beschikbaar gesteld om de gesprekken over het buurtbudget te faciliteren en de bewoners te ondersteunen in de totstandkoming van één buurtplan.Lilian van de bussinesshub Heesterveld (bij deze bijeenkomst niet aanwezig) had in een eerdere bijeenkomst aangegeven het penvoerderschap op zich te kunnen nemen mits de bewoners daar achter staan, maar moest er zelf nog even over nadenken en ondersteunde het idee dat de bewoners zelf een in de vorm van een rechtspersoon het penvoerderschap op zich zouden nemen. Coordinator IBO heeft een telefonisch gesprek gehad met Global Inclusion over het penvoerderschap. Dit zou zij terugleggen in de groep. De aanwezigen voelden er niet veel voor om met global inclusion in zee te gaan gezien zij eerder niet aangehaakt waren, maar hielden de optie open als het echt niet anders zou kunnen. Ondertussen hadden enkele bewoners verder nagedacht over het zelf opzetten van een vereniging. FAES is in het kader van het faciliteren hiervan nagegaan in hoeverre dat mogelijk zou zijn. FAES heeft aangegeven eventuele notariële kosten hiervoor wel te willen voorschieten zodat het proces vlotter verloopt, ook gezien de gecommuniceerde deadline van 1 juli. Over de vraag welke bewoners de trekkers zouden kunnen zijn voor een dergelijke vereniging kwam naar voren dat Alex en Melissa dit op zich zouden willen en kunnen nemen. Zij hebben aangegeven dit niet alleen te willen en kunnen doen, en gezien bewoners X eerder al eens had aangegeven onderdeel van de kascommissie te willen zijn is aan haar nadrukkelijk gevraagd onderdeel te zijn van het eventuele toekomstige bestuur van een dergelijke vereniging. Zij zou daar nog over nadenken. De gespreksleiding heeft toen gevraagd aan de groep of iedereen achter een vereniging van bewoners van kan staan als eventuele penvoerder. Eén persoon benadrukte dat de voorkeur toch lag bij global inclusion. De overige bewoners hadden een voorkeur voor een bewonersvereniging in het kader van versterken en het formaliseren van de huidige bewoners kracht. Toen is nogmaals voorgelegd of iemand ernstig bezwaar had tegen een dergelijke vereniging en die was er niet. Er was dus consensus bereikt. Bewoner X gaf aan dat de beheerder van t’Spinnewiel/Boeninhuis er toch nog iets over te zeggen had (ietsjes later tijdens de check in aangesloten, en aangegeven dat ook t’Spinnewiel/Boeninhuis niet de ambitie heeft penvoerder te zijn maar eventueel wel zou willen faciliteren in de uitvoering van het buurtplan). Deze gaf aan dat ze het niet meer wilde zeggen omdat er al consensus was bereikt, toen gaf de gespreksleiding aan dat er ruimte is om te zeggen wat er op het hart ligt. De beheerder gaf vervolgens aan dat ze een paar gezichten in de ruimte zag van FAES en dat ze de indruk kreeg dat FAES de leiding heeft m.b.t. buurtbudgetten. De gespreksleiding gaf aan dat FAES slechts de gesprekken faciliteert en eventueel kan ondersteunen in het maken van een buurtplan en dus geen penvoerder is. Dat het buurtbudget is gemaakt voor de bewoners en dat de bewoners dus zelf een plan opstellen met hun wensen en behoeften. Faes gaf ook aan dat de expertise over community based/leading management dat met name bij het IBO ligt voor het proces naar het maken van een buurtplan hier wordt ingezet maar dat de bewoners dus logischerwijs in de lead zijn. 

FAES/IBO gaat bij projectleiding democratisering na wat mogelijk is m.b.t. de financiering voor het opzetten van een bewonersvereniging. 

Flyer/Planning: de deadline voor inleveren buurtplan is verschoven naar 1 juli. Het ziet er naar uit dat 1 juli niet haalbaar zal zijn voor Vensperpolder. De flyer moet er nog uit en gezien de eerdere vertragingen over besluitvorming binnen de groep aanwezigen komt men er nu pas aan toe. Coordinator IBO zal aan projectleiding democratisering vragen wat er mogelijk is m.b.t. de deadline, wat er mogelijk is met de flyer, en wat er mogelijk is met het opzetten van de bewonersvereniging. Ook is de optie besproken een informatiemarkt te houden zodat buurtbewoners die niet perse een plan hebben maar wel willen helpen in de uitvoering van de plannen nog kunnen aansluiten. Nieuwe bijeenkomst wordt via de groepsapp afgestemd nadat antwoorden op bovenstaande vragen duidelijk zijn. Ondertussen wordt er een opzet gemaakt voor de flyer waarin de focus ligt op de 4 thema’s die in eerdere bijeenkomsten al prio naar voren kwamen, en waarin benadrukt wordt dat jongeren vanaf 12 al een plan mogen indienen, en dat de flyer zowel in het nederlands als in het engels zal worden vormgegeven. 

Check-out: Iedereen gaat tevreden weg op 1 persoon na. De persoon geeft aan teleurgesteld te zijn over het proces en voelt zich niet gehoord. Een aantal andere bewoners proberen nog de bewoner gerust te stellen en aan te geven dat we dit echt samen moeten doen.

Bijeenkomst buurtbudgetten 3

Bindelmeer College, 29 april 2022.

Gespreksleiding:
Mireille Westfa (commissielid IBO lokale organisaties/communitybuilding)

Op de agenda: 
-Check in
-Thema’s
pauze
-Planning
-Penvoerderschap

Tijdens de Check in wordt duidelijk dat er veel mooie plannen zijn voor de wijk maar dat er ook nog veel onduidelijk is. Jammer genoeg kon Dirk de Jager deze keer niet aanwezig zijn. 

De aanwezigen zijn vervolgens in 4 groepen aan de slag gegaan met een reeks vragen die tot een solide plan moeten leiden.

Thema 1: Buurtorganisatie & Sociale cohesie

Betrokkenheid buurt is belangrijk. Daarbij VVE’s/ Corporaties en alle andere partijen die actief zijn betrekken. Dus ook de school en andere scholen. Belangrijk is om de hele wijk te betrekken en daarbinnen tot sterke zelforganisatie te komen. Bestaande structuren gebruiken, maar niet alleen kijken naar de zichtbare maar ook de onzichtbare structuren. 

Thema 2: Jongeren & Educatie

Een plek voor jongeren van 12 en ouder verschillende activiteiten plaatsvinden van sport to mindset, sprekers, saamhorigheid, veiligheid. Ondernemen. Passie talentontwikkeling financien gezondheid/mentale gezondheid. Hierbij jongeren, buurtbewoners en lokale organisaties betrekken. Van belang is het om in de samenwerking elkaar te gunnen. Als de jongeren de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan organiseren kunnen zijn te gekke dingen doen en leren ze hiermee verantwoordelijkheid en betrokkenheid.Lessen over groen en het verbouwen van groente, fruit en bloemen en die tijdens de kookles gebruiken. 

Thema 3: Veiligheid

Wapenbezit tegengaan. Verlichten van verlate plekken. “Hang jeugd”/. Alcohol drugs op straat gebruik. Geen hart uit/in de buurt(winkelcentrum). Eigenaarschap/verantwoordelijkheid jongeren(stageplekken). Schoon en veilig. Zwerfafval zorgt voor ongelukken. Gesprekken aangaan. Camera toezicht. Beloning voor goed gedrag. Sociale credits (korting/zegels).

Thema 4:Buurteconomie

Ondernemersverenining. Werkplek/trainingscdentrum. Gemeente stadsdeel, economische zaken, UWV, gebiedsmakelaar wijk. 

Volgende keer uitgebreider ingaan op opties penvoederschap en de planning. Verschillende opties voor penvoerderschap maar hoe daar in een keus te maken nog lastig. Hoewel het IBO(als onderdeel van Stichtich FAES) de ambitie niet heeft het penvoerderschap op zich te nemen werd dit vanuit een aantal wel voorgesteld. Dit is afgewogen door de organisatie maar de ambitie is er echt niet. Om die reden moet er verder worden gekeken. Geopperd werd om zelf een een bewonersvereniging te beginnen. De vraag is gesteld om de volgende bijeenkomst bij de buurtrechter te laten plaatsvinden. De eerstvolgende bijeenkomst zal echter weer op het Bindelmeercollege plaatsvinden om dinsdag 24 mei om 19:15. Daarna kunnen de bewoners een keer bij de buurtrechter terecht.

Bijeenkomst buurtbudgetten 2

Bindelmeer College, 11 april 2022.

Gespreksleiding:

Mireille Westfa (commissielid IBO lokale organisaties)

Melissa Leter (commissielid IBO economie & ondernemen)

Doel bijeenkomst vandaag:

·        Code of Conduct

·        Opties Penvoerderschap

·        Verder borduren op de thema’s van de vorige bijeenkomst(4 april)

1)     Code of Conduct:

Na een rondgang langs de aanwezigen kwamen de volgende punten naar voren m.b.t. de gedragsregels gedurende de bijeenkomsten over het buurtbudget Venserpolder:

– elkaar laten uitpraten

– het visueel zien van de agenda punten

– timemanagement door de gespreksleiding

– formelere vergadering.

– notificatie per app nadat mail met notulen is verstuurd

– via de voorzitter praten

– elkaar niet onderbreken

– ruimte voor mededelingen

– terugblik vorige vergadering

– reactie op inhoud van hetgeen ervoor gezegd is, totdat dat onderwerp afgerond is. (dus niet ineens met iets nieuws komen terwijl het vorige nog niet afgesloten is).

-bij de les blijven, en focus op buurtbudget Venserpolder en niet op andere zaken

-respect voor gespreksleiding opbrengen

-focus op inhoud en niet op vorm(toon)

-communicatie m.b.t. buurtbudget niet alleen in het Nederlands maar ook in het Engels gezien een kwart van de bevolking van de wijk Engels als eerste taal heeft.

De bedoeling is om bovenstaande punten zoveel mogelijk mee te nemen voor de volgende bijeenkomsten mits dit praktisch gezien ook mogelijk en wenselijk is. Om die reden wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst nog eens 10 minuten bij bovenstaande stilgestaan en kan er eventueel hierop aangevuld worden, dit verder verfijnen als groep en aangegeven worden welke keuzes hierin gemaakt zullen worden.

2)     Opties Penvoerderschap:

Diverse opties voorgelegd. Nog veel vragen over het penvoederschap. Doel is nu om in kaart te brengen wat nu precies de behoefte in de wijk is. Op basis van die behoefte wordt gezocht naar een penvoerder die aansluit op die behoefte. Volgende bijeenkomst wordt hier iets meer tijd voor uitgetrokken.

3)     Verder borduren op de thema’s van de vorige bijeenkomst(4 april)

Op 4 april is gebrainstormd over welke thema’s en daarbij behorende activiteiten er spelen in Venserpolder. Gedurende de bijeenkomst op 11 april ligt de focus meer op welke thema’s echt belangrijk zijn in de wijk. Er is om die reden gestemd over een top 6 aan thema’s. Doel is om de overige thema’s zoveel mogelijk te incorporeren binnen de 6 hoofdthema’s.

In volgorde van hoeveelheid stemmen zijn daaruit de volgende thema’s gekomen:

–        1) Buurtorganisatie

–        2) Veiligheid

–        3) Sociale cohesie

–        4) Educatie

–        5) Jongeren

–        6) Buurt-economie

Tijdens de volgende bijeenkomst zal er in groepjes dieper op de thema’s ingegaan worden en verder uitgewerkt worden.

De overige thema’s zijn te zien in de tabel van de vorige bijeenkomst (pagina 3 van dit document).

Dan nog wat andere praktische zaken die besproken zijn:

·        Volgende bijeenkomst liever na 19:00 zodat mensen voldoende de tijd hebben om na het werk of andere verplichtingen te eten naar de bijeenkomst te komen. Bijeenkomst op een vrijdag houden over ongeveer 2 weken.

·        Het aanmaken van een groepsapp

Bijeenkomst actieve bewoners aardgastransitie

op 12 januari 2021 is een groep bewoners bij elkaar gekomen om samen te spreken over het aardgasvrij worden van de wijk Venserpolder. Waar meer mensen rond dit thema bij elkaar zijn, verschillen ook de meningen. Het samenwerken aan dit project is wel door iedereen ondersteund.

Na een korte inleiding op het thema aardgasvrij door !WOON (zie presentatie) is er gekeken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Besturen van alle VvE’s zullen worden benaderd om mee te doen in de werkgroep. Bewonerscommissies zullen worden benaderd om zich te verenigen, zodat ook de belangen van huurders worden gewaarborgd.

De werkgroep gaat regelmatig bijeenkomen en gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor Venserpolder zijn, wil realistische alternatieven verder (laten) onderzoeken en concrete voorstellen doen aan hun VvE’s.

Er wordt gekeken naar één oplossing voor de hele wijk. Als dat niet mogelijk blijkt, dan naar oplossingen die complex gericht zijn.

Bij de plannen wordt gekeken naar de Trias Energetica, waarbij de drie onderdelen:

  1. besparen door isoleren en slim gebruik
  2. gebruiken van schone energie en zelf opwekken (zonnepanelen)
  3. fossiele brandstoffen zoveel mogelijk beperken en op termijn vervangen door schone energie

Wij houden u op de hoogte van de volgende stappen.

De vrouwen van Venserpolder

In Amsterdam-Zuidoost legden bewoonsters in hun verlaten, gevaarlijke binnentuin moestuintjes aan. Tijdens het tuinieren gaan ze niet alleen hun eigen problemen te lijf, maar ook die van de buurt. In Venserpolder, een buurt in Amsterdam-Zuidoost, staat woonblok 10, gebouwd rondom een binnentuin. Jarenlang geldt die tuin vanwege criminele activiteiten als te gevaarlijk en ligt hij er verlaten bij. Tot de bewoonsters, veelal alleenstaande moeders, besluiten er moestuintjes aan te leggen. Meli, Talita, Gilma en Maureen kwamen voorheen zelden buiten en wisten nauwelijks van het bestaan van de ander. Nu ontmoeten ze elkaar in de tuin.

Deze uitzending van het programma 2Doc met de titel De vrouwen van Venserpolder werd uitgezonden op zaterdag 18 mei door de VPRO

Kijk de uitzending hier terug